سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهسا مصطفوی بابوکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی غلظت های متفاوت از نمک های مختلف شامل کلرید سدیم (Nacl) ، کلرید پتاسیم(Kcl) و سولفات سدیم (Na2So4) در سطوح ۰ و ۷۵ و ۱۵۰ و ۲۲۵ و ۳۰۰ میلی مول بر لیتر بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور گونه های پنجه مرغی (Cynodon dactylon)، فستو کا (Festuca aurindinaceae)، چچم چند ساله (Lolium perenne) و پوآ (Poa pratensis) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش فاکتور اول نوع گونه در چهار سطح، فاکتور دم نوع تیمار شوری در سه سطح، فاکتور سوم سطوح مختلف تنش شوری پنج سطح بودند. صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی بودند. در بررسی سطوح مختلف تنش شوری مشاهده شد که با افزایش سطوح تنش شوری از صفر تا mmol/lit 300 صفات درصد و سرعت جوانه زنی کاهش پیدا کرد. بیشترین عکس العمل درصد و سرعت جوانه زنی نسبت به نمک Na2So4 بود. در گونه های مورد آزمایش چچم چند ساله مقاوم ترین گونه نسبت به تیمارهای شوری اعمال شده بود.