سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوب لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهدی میرزا –

چکیده:

اثرتنش خشکی برصفات مورفولوژیک انباشته متابولیت های سازگاری پرولین قندهای محلول و عملکردگیاه ترخون Artemisia dracunculus L. درایستگاه تحقیقات البرز درسال ۸۸ بررسی گردید این آزمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار اجرا شد تیمارهای تنش شامل T1 100 درصد ظرفیت زراعی و۸۰%T2 ظرفیت زراعی وT3 60درصد ظرفیت زراعی T4 40درصد ظرفیت زراعی بودند نتایج تجزیه آماری نشان داد که تنش خشکی برصفات مورفولوژیک عملکرد اندام هوایی پرولین و قندهای محلول اثرمعنی دار داشت افزایش تنش موجب کاهش ارتفاع گیاه قطربزرگ و قطرکوچک تاج پوشش طول عرض و سطح برگ قطرساقه طول بلندترین ساقه جانبی طول ریشه عملکرد ساقه و برگ خشک شد مقایسه میانگین ها نشان داد که عملکرد سرشاخه خشک گلدار ازمیانگین ۹۳۳۸/۲kg/haدرتیمار T1 FC100درصد به ۴۸۲۶/۵ درتیمار FC T440درصد رسید پرولین وقندهای محلول درتیمار FC T440درصد به ترتیب با میانگین ۳/۱۷ و۱/۸۵ میلی گرم برلیتر بیشتر از سایر تیمارها بود همچنین فاکتورعرض ریشه با افزایش تنش خشکی افزایش یافت این تحقیق درراستای ارزیابی امکان تولید گیاه ترخون به عنوان یک گیاه دارویی درشرایط تنش خشکی و تعیین میزان تنش قابل تحمل اجرا گردیده است.