سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمدرضا رستمی – استادیار مدیریت مالی دانشگاه الزهرا(س)
نازنین حکیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده:

طی چند دهه گذشته پارادایم مالی رفتاری به عنوان مکملی جدی برای نظریه کارآیی بازار درتشریح و تبیین بسیاری از ناقاعده مندی های مالی مشاهده شده، مطرح بوده است. مرکز ثقل مالی رفتاریاین ایده است که اشتباهات کوچک سرمای هگذاران در پردازش اطلاعات مرتبط با ارزش باعث می شودقیمت های بازار از آنچه که براساس یک مدل انتظارات عقلایی پیش بینی می شود انحراف داشتهباشد[ ۱۳ ]. تحقیق حاضر به بررسی عکس العمل بیش از اندازه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال م یباشد که آیا در تصمیمات سرمایه گذاران واکنش بیش ازاندازه نسبت به اطلاعات تداوم فعالیت شرکت ها در گزارش های حسابرسی وجود دارد. دوره زمانی تحقیق هشت ساله از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ می باشد . تجزیه و تحلیل براساس مدلهای رگرسیون و نمودار های کنترلی انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سرمایه گذاران نسبت به بند تداوم فعالیت گزارش حسابرسی شرکت ها واکنش بیش از اندازه (مثبت و منفی) نشان م یدهند