سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جلیلیان – هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمانشاه
روژین قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امین فرنیا – هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی و محتوای نسبی آب برگ در ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴ ، این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاری در سه سطح به عنوان فاکتور اصلی و مقدار کود نیتروژن در سه سطح به عنوان فاکتور فرعی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی بسته به شدت آن شاخص مقدار کلروفیل و محتوای آب نسبی برگ را کاهش داد. همچنین با افزایش مقدار نیتروژن شاخص مقدار کلروفیل بطور معنی داری افزایش یافت، از این رو این صفت می تواند به عنوان شاخص مناسب جهت ارزیابی واکنش ذرت به شرایط محیطی مطرح شود. اما حداکثر کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم Fv/Fm) II ) تحت تأثیر هیچ یک از فاکتورها و اثر متقابل آن ها قرار نگرفت، بنابراین فعالیت فتوسیستم II نمی تواند معیار مناسبی برای بررسی واکنش سیستم فتوسنتزی ذرت به شرایط محیطی باشد