سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نوراله عبدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

علف گندمی بیابانی Agropyron desertorum گیاهی است که مقاوم به خشکی که از نظر تولید علوفه و حفاظت خاک حائز اهمیت فراوانی است و به همین سبب کشت ان به منظور اصلاح مراتع مناطق نیمه خشک رایج است به منظور بررسی و مقایسه مقاومت به شوری بذر۱۰ اکوتیپ این گیاه از بانک ژن منابع طبیعی کشور تهیه شد و اثرات شوری درمراحل جوانه زنی و رشد رویشی گیاهچه درشرایط گلخانه مورد آزمایش قرا رگرفت تیمارهای شوری شامل شاهدصفر، ۲۰۰و۱۰۰و۳۰۰و۴۰۰ میلی مولار کلرید سدیم بودند که درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار مورد استفاده قرار گرفتند صفات درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر محاسبه و طول ساقه و ریشه نسبت طول ریشه به ساقه و وزن خشک گیاه اندازه گیری شد نتایج تجزیه واریانس نشان داد کهدرمورد کلیه صفات اثرشوری درسطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود اثراکوتیپ و اثر متقابل اکوتیپ درشوری نیز برای کلیه صفات به جز نسبت طول ریشه به ساقه درسطح یک درصد معنی دار گردید.