سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا حق پرست – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه
شهره زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
رحمان رجبی – محقق بخش غلات معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود

چکیده:

استفاده از اسیدهای آلی حاوی هیومیک و فولویک اسید حاصل ازهوموس وسایرمنابع طبیعی بدون ایجاداثرات مخرب زیست محیطی جهت بالا بردن عملکرد دانه گندم به خصوص درشرایط متغیر محیطی می تواند موثر واقع شود به منظور بررسی اثرهیومیکو فولویک اسید بررشد و عملکرد گندم آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کامل تصادفی با چهارتکرار درایستگاه تحقیقاتی بم سرارود کرمانشاه درسال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا شد فاکتوراول درسه سطح شامل شاهد بدون هیچگونه تیمار و ماده آلی هیومیکا و ماده آلی هیومکس هردو حاوی اسیدهای آلی هیومیک و فولویک بودند که بصورت بذرمال اعمال شد فاکتوردوم ژنوتیپ ها شامل ارقام ریژاو آذر-۲ اوحدی و دوژنوتیپ پیشرفته نان به نام های ooma-2 ، Hamam-4 ( بود نتایج نشان داد که بیشترین عملکر د دانه ۳۳۶۶ کیلوگرم درهکتار ارتفاع بوته ۹۹/۳ سانتی متر وزن هزاردانه ۱/۷۳ گرم و شاخص برداشت ۵۷/۷% درتیمار هیومکس حاصل شد. دراین تحقیق اثرمتقابل رقم و ماده آلی برروی ارتفاع بوته درسطح ۵ درصد و برروی عملکرد و شاخص برداشت درسطح یک درصد معنی دار گردید.