سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزیتا زرقانی – کارشناسی ارشد ،بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی ساری،.
صدیقه فاطمی – دانشیار،دکتری، نماتد شناسی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،تهران

چکیده:

در این آزمایش واکنش سه رقم مختلف سیب زمینی؛ مارفونا، اگریا و سانته مورد بررسی قرارگرفت، این ارقام در پلات های تلقیح شده با جمعیت اولیه ۰و ۲۰ تخم و لارو در گرم خاک نماند Globodera rostochiensis و در چهار تکرار کاشته شدند، پس ازگذشت سه ماه و برداشت محصول، گیاهان توزین و تعداد غده ها شمارش شدند. سیست ها از زیر نمونه خاک استخراج گردیده و جمعیت نهایی نماتد تخمین زده شد. نتایج اولیه حاکی از آنست که سه رقم مارفونا، اگریا و سانته از نظر تغییرات محصول واکنش متفاوتی داشتند. از طرفی نماتد روی ریشه های رقم حساس مارفونا بیشترین تعداد سیست را ایجاد کرد، روی رقم نیمه مقاوممتحمل اگریا تعداد کمتر و روی سانته که مقاوم به این پاتوتیپ است تولید مثل ننمود