سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا مقدسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
شهرام نخجوان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
عزت اله نباتی – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد

چکیده:

به منظورارزیابی ارقام ازنظر تحمل به خشکی براساس شاخصهای تحمل ازمایشی بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکراردرسال زراعی ۹۰-۹۱ درایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا گردید دراین ازمایش عامل آبیاری به عنوان تیمار اصلی در۴سطح ابیاری نرمال شاهد قطع آبیاری بعدازگلدهی قطع ابیاری بعدازشیری شدن قطع آبیاری بعدازخمیری شدن و رقم به عنوان تیمارفرعی ریحان ۳ یوسف، بهمن، ابیدر D10 درنظرگرفته شد و شاخصهای تحمل به خشکی شامل شاخص حساسیت به تنش sSI شاخص تحمل TOL شاخص میانگین حسابی بهره وری MP شاخص تحمل به تنش sTI شاخص میانگین هندسی بهره وری GMP شاخص پاسخ به خشکی DRI و شاخص میانگین هارمونیک HARM براساس عملکرد دانه ارقام دردوشرایط آبیاری نرمال و تنش بعدازگلدهی محاسبه شدند.