سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین والی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نوراله عبدی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
عباس احمدی –

چکیده:

به منظور بررسی واکنش آتریپلکس کانسنس به مصرف سوپرجاذب باکتریهای محرک رشد و هیومیک اسید آزمایشی درسال ۹۰-۸۹ بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل سوپرجاذب درسه سطح S1= 0 ، S2=15 ، S3=30 گرم دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ باکتر یمحرک رشد دردو سطح B1=0,B2=25 میلی لیتر دریک چاله با ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ و هیومیک اسید دردو سطح H2=10,H1=0 میلی لیتر دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ اعمال شد نتایج نشان داد که صفاتی چون ارتفاع بوته قطرساقه تحت تاثیر مصرف سطوح مختلف سوپرجاذب درسطح آماری یپنج درصد معنی دار شد همچنین دربین سطوح مختلف مصرف باکتری محرک رشد و هیومیک اسید صفاتی مانند ارتفاع بوته تعداد شاخه دربوته و اولین شاخه از سطح خاک تحت تاثیر قرار گرفته و درسطح آماری یک درصد معنی دار شد.