سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه شعبانی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،مشهد ، ایرا
علی شعبانی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان ، سیرجان،
علی حسین زاده – عضو هیئت علمی گروه حسابداری و بانکداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت

چکیده:

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه میان رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی است. در این تحقیق ادراک کارکنان از حاکمیت رهبری خدمتگذار درسازمان به عنوان مؤلفه تأثیرگذار بر اعتماد نسبت به رهبر و سازمان مدنظر قرار گرفته است.تا رهنمودهایی را برای اثر بخشی هر چه بیشتر مدیران دولتیارائه کند. روش پژوهشی تحقیق حاضر در دسته پژوهش های توصیفی و از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماریشامل کلیه کارکنان قراردادی ورسمی شرکت گاز خراسان رضوی که تعداد کل آنها ۳۳۶ نفر می باشد ، که از این تعداد ۶۶ نفر ستادی ، ۸۱ نفر مالی و پشتیبانی ، ۳۹ نفر مهندس اجرایی و ۱۵۰ نفر در بخش بهره برداری می باشد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد بین ادراککارکنان از حاکمیت رهبری خدمتگزار، با اعتماد سازمانی رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد. همچنین تحقیق نشان می دهد سازمانهای با رهبری خدمتگزار سطوح بالاتری از اعتماد نسبت به رهبر وهمچنین اعتمادنسبت به سازمان را نشان می دهد. رهبری خدمتگزار می تواند موجبات بهبود عملکرد سازمانی ودر نتیجه افزایش بهره وری در سازمان را فراهم نماید