سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور مصلی نژاد – استادیار، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
مجتبی عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در سالهای اخیر با توجه به توسعه شهرهای مختلف کشور و لزوم انجام گودبرداریهای خاص و عمیق در موارد متعددی شاهد فرو ریختن دیواره ها هستیم. پایداری جداره های گودبرداری را می توان توسط روشهای متعددی بسته به شرایط زمین، عمق و سربارهای اطراف دیواره تأمین نمود. یکی از این روشها استفاده از سامانه شمع نگهبان( Soldier Pile ( به همراه مهار )انکربولت( می باشد . از مزایای مهم استفاده از این سیستم، کاهش چشمگیر فضای اشغال شده توسط سازه نگهبان و کاهش زمان و هزینه اجرا در پروژه های بزرگ است.طراحی اجزاء این سامانه به پارامترهای مختلفی از قبیل خصوصیات فیزیکی خاک ، از جمله چسبندگی خاک ) C( ،زاویه اصطکاک داخلی ϕ(وزن مخصوص خاک γ و شرایط گودبرداری از جمله ارتفاع گودبرداری ) H (، طول گیرداری) D مقدارسربارω( وموقعیت مهارها بستگی دارد.در این مقاله با انجام مطالعات پارامتری گسترده با تغییر پارامترهای فوق الذکر و استفاده از نرم افزار SupportIT در تحلیل حالت های مختلف، نمودارهای تیپ بندی و نقشه های اجرایی به عنوان چارتهای مورد استفاده مهندسین در طراحی سریع این سامانه جهت پایدارسازی گودبرداری ارائه شده است