سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان ایمانی – کارشناسی ارشد مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر
امیرحسین زمزمیان – عضو هیئت علمی پژوهشگاه موادوانرژی مشکین دشت کرج
محسن منصوری – کارشناسی ارشد
میلاد تاجیک – کارشناسی ارشد

چکیده:

دردهه های اخیر مفهوم نانوسیال به عنوان سوسپانسیوین حاوی ذرات نانودرسیال پایه به علت افزایش انتقال حرارت مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است دراین پژوهش ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات با توجه به متغیرهای سیال پایه دما و همچنین غلظت وزن ی نانوذره مورد بررسی قرارگرفته است و داده های آزمایشگاهی با مدلهایکلاسیک و همچنین مدلهای بهبود یافته برای نانوسیال مقایسهشده است نتایج حاکی از این است که افزایش غلظت و تغییر دما نانوذارت تاثیر قابل توجهی درمیزان افزایش هدایت حرارتی دارد بهعنوان مقال میزان افزایش برای نانوسیالات دردمای ۳۰درجه درکسرجرمی ۰/۲و۱ برای نانوسیال Al2O3 برپایه آب به ترتیب ۰/۷۹و۲/۱۲ و برای Al2O برپایه اتیلن گلایکول به ترتیب ۱/۱و۲/۵ درصدبودها ست.