سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم نوجوان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
هاله کنگرلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

در این پایاننامه خواص اپتیکی نانو لایه های منیزیم فلوراید که با ضخامت ۱۳ نانومتر روی زیر لایه شیشه به وسیله بخار مقاومتی تحت شرایطUHV با زوایای انباشت،صفر، ۳۳ و ۵۳ لایه نشانی شده است. محاسبه شده است و تاثیر زاویه انباشت روی خواصاپتیکی مورد بررسی قرار گرفته است.برای بدست آوردن خواص اپتیکی، ابتدا طیف بازتاب لایه ها در محدوده نور مرئیnm-1111 nm(330توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شده است. برای استفاده از روابط کرامرز- کرونیگ باید طیف بازتاب در محدوده وسیعی باشد، بنابراین بقیه طیف تا حد مجانبی الکترون آزاد به وسیله برونیابی مشخص می شود.در نتیجه با استفاده از روابط کرامرز- کرونیگ و استفاده از نرم افزار میپل، قسمتهای حقیقی و موهومی ضریب شکست، قشمتهای حقیقی وموهومی ثابت دی الکتریک و قسمتهای حقیقی و موهومی رسانندگی به دست آمده است