سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عابدیان – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، کارشناس آبهای زیرزمینی مهندسین مشاور زا
حاجی کریمی – دکترای هیدروژئولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

مطالعات ه یدروژئولوژی در مشخص کردن رفتار سازندهای در تماس با مخزن، تعیین پتانسیل فرار آب به سمت پایین دست و حوضه های مجاور، تعیین ارتباط هیدرولیکی مخزن با چشمه های پایین دست و شناخت جهت ، سرعت و نوع جریانات آب زیرزمینی و طراحی پرده تزریق و به طور کلی آب بند بودن که از شرایط اولیه سدها است از اهمیت خاصی برخوردار است . در این نوشتار به منظور بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیک سازند جهرم آسماری در تاقدیس سنگویل و تعیین جهت، سرعت و نوع جریان آب زیرزمینی، ارتباط هیدرولیکی بین یال شمالی و چشم ه های واقع در یال جنوبی تاقدیس و منطقه سبزکوه، و همچنین بررسی احتمال فرار آب از مخزن سد بهشت آباد پس از آبگیری، آزمون ردیابی در جناح راست رودخانه کوهرنگ و سد بهشت آباد انجام شد .برای آزمون ردیابی از ماده رنگی فلئورسین سدیم با نام تجاری اورانینUranine استفاده گردید میزان ۲۵ کیلوگرم ماده رنگی در گمانهPR1 تزریق و در چشمه های پایین دست، پیزومتر های محدوده مخزن و ساختگاه و رودخانه کوهرنگ و سبزکوه نمونه برداری صورت گرفت . نمونه برداری دو سال و نیم به طول انجامید و ماده ردیاب در چشمه های راست و چپ ساختگاه و تعدادی از گمانه ها مشاهده شد . در نهایت نتای ج بدست آمده از ردیابی وجود ارتباط هیدرولیکی بین یال شمالی تاقدیس در جناح راست مخزن با چشمه های یال جنوبی با سرعت پایین و در حد جریان افشان را نشان داد و همچنین عدم ارتباط آبخوان سنگویل با چشمه های سبزکوه اثبات گردید.