سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کلثوم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
محمدرضا اسپهبد – دکتری مهندسی آبهای زیرزمینی- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

امروزه تامین آب یکی از مهمترین مسائل مدیریتی به ویژه در مناطق خشک و نیمهخشک میباشد.بخش عظیمی از کشورمان نیز با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک خود نیز از این قاعده مستثنی نبوده و معیشت مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در این منطقه وسیع، وابسته به مخازن آبیو خصوصا مخازن آب زیرزمینی است. متاسفانه به دلیل برداشت بیرویه آب از آبخوانها برای تامین نیاز فزاینده مصارف مختلف، اغلب این مخازن را با افت مداوم و شدیدی مواجه نموده است. بنابراین لزوم بررسی و شناسایی پتانسیل منابع آبی جهت توسعه و گسترش هر منطقه، داشتن درک صحیحی از وضعیت منابع آبی را در قالب یک دوره زمانی معین اجتناب ناپذیر میسازد. در این خصوص دسترسی به دادهها و اطلاعات پردازش شده و بهنگام از منابع آب در حوزههای آبریز محدودههای طالعاتی، امکان تصمیمگیری صحیح و مناسب را برای مدیران فراهم مینماید. در این راستا به بررسی آبخوان دشت جایدر، جهت ایجاد درک صحیحی از وضعیت هیدروژئولوژیکی و در نهایت تعیین خصوصیات هیدرودینامیکی سفره آب زیرزمینی آن پرداخته شده است .