سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرویز عبدی نژاد – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضوهیا

چکیده:

چشمه ی کرسف یکی از چشمه های کارستی منطقه خدابنده در استان زنجان است، که در ۱۵ کیلومتری جنوبغربی شهرستان خدابنده قرار دارد. این چشمه در تشکیلات آهکی سازند قم (الیگوسن- میوسن) قرار دارد. برای بررسی شرایط هیدروژئولوژیکی این چشمه از نمونه برداری های ماهانه آبدهی این چشمه استفاده شده است. با استفاده از داده های آبدهی ماهانه اقدام به تهیه منحنی آبنمود چشمه کرسف نموده و با استفاده از این منحنی و معادلات و روابط ارائه شده از تحلیل آبنمود چشمه ها خصوصیات هیدروژئولوژیکی این چشمه مانند، ضریب فروکش، حجم ذخایر دینامیکی، شناخت سامانه زهکشی آبخوان (درز و شکافی، بین دانه ای، انحلالی)، تشخیص رژیمهای جریان، تشخیص روند کاهش و نفوذ پذیری پرداخته می شود. با توجه به این بررسیهای صورت گرفته مشخص گردید که این چشمه دارای سه ضریب فروکش که خود تابعی از وجود سه نوع تخلخل است. سیستم و محل تغذیه چشمه از منطقه کارستی کوه خدابنده بوده و رژیم جریانی آن از نوع مرکب و مجرایی است. همچنین حجم ذخیره دینامیک آبخوان چشمه ۱۵٫۰۵ میلیون مترمکعب، نفوذپذیری آن ۳۰ % و مساحت حوزه آبگیر آن ۲٫۴ کیلومترمربع می باشد