سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان درویش پور – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین، شاهرود
غلامحسین کرمی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین، شاهرود
عبداله فاضلی – معاونت حفاظت و بهره برداری، شرکت آب منطقه استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

آبهای زیرزمینی در بسیاری از نقاط کشور تامین کننده اصلی آب مورد نیاز برای مصارف مختلف هستند.مدیریت این منابع ارزشمند به منظور استفاده بلند مدت از آنها امری ضروری است. دشت شهرکرد که کشاورزی در آن گسترش قابل توجهی دارد، در سا لهای اخیر با کاهش بارندگی و به ویژه پمپاژ بی رویه دچار مقداری افت سطح ایستابی شده است. در این مقاله، با بررسی نوسانات سطح ایستابی ۱۹ پیزومتر به بررسی افت سطح ایستابی و تغییرات آن در یک دوره ۱۰ ساله پرداخته شده است. با توجه به این بررس یها سطح ایستابی در بیشتر نقاط دشت افت داشته است. میزان این افت در نقاط مختلف دشت متفاوت است، و از۱/۵ مترتا۹/۷ متر در قسمت های مرکزی، غربی و جنوبی دشت متغیر م یباشد. در حاشیه شمالی و شرقی دشت و همچنین در مجاورت رودخانه جهان بین افت سطح آبهای زیرزمینی ناچیز م یباشد، که دلیل آن تغذیه ازکوههای آهکی مجاور و همچنین رودخانه مذکور م یباشد. با عنایت به مقدار افت سطح آب زیرزمینی، دشت شهرکرد به ۴ منطقه قابل تقسیم است، که از این میان ۳ منطقه مجزا با رفتار کم و بیش مشابه و یک منطقه وسیع با افت زیاد را شامل می شود.