سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آمنه آذرپیکان – کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود
بهناز دهرآزما – دکتری مهندسی محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
سروش مدبری – دکتری زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی، دانشگاه
علیرضا سیاره – کارشناسی ارشد پترولوژی، مدیر گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

چکیده:

منطقه آیقلعهسی که در جنوب شرقی شهرستان تکاب واقع شده و دارای کانسارهای طلا، سرب وروی میباشد. معدن متروکه سرب و روی آیقلعهسی در شمال غربی حوزه مورد مطالعه قرار دارد ویک کانسار اپیترمال است. منابع آبی منطقه به دلیل جنس سازندهای زمین شناسی، بیشترسطحی بوده و آب آشامیدنی روستاهای محدوده مورد مطالعه از چشمه تأمین می شود. بنابراین ارزیابی کیفیت منابع آبی منطقه با توجه به اهمیت آنها امری ضروری می نماید. در این تحقیق براساس نمونههای برداشت شده به بررسی عوامل کنترل کننده هیدروژئوشیمی آب منطقه، همبستگی یون ها، تیپ آب، کیفیت آب از نظر مصارف آشامیدنی، کشاورزی، سختی و شوری پرداخته شده است. زهابهای حاصل از معدنکاری و شستشوی باطلهها دارایpHپایین۳-۳/۵وEC بالاتری نسبت به منابع آب منطقه بوده و از عوامل مؤثر در تغییر کیفیت منابع آب منطقه می باشند. عامل اصلی کنترل کننده خصوصیات هیدروژئوشیمی آب در منطقه هوازدگی سازندهای زمینشناسی تشخیص داده شد. بر اساس مطالعه رخساره های آب، تیپ آبهای منطقه بیشتر سولفاته کلسیک بوده و از نظر سختی جزء آبهای سخت تا کاملاً سخت میباشد.