سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروین عباسیان فرد – فارغ التحصیل رشته زمین شناسی کاربردی
محمد قمی – مربی آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آب یکی از ذخایر ارزشمند حیاتی زمین محسوب می شود که بصورت آبهای سطحی و زیرزمینی درچرخه ی آب درجریان می باشد دسترسی به آبهای سطحی در مناطق وسیعی مشکل است و آبهای زیرزمینی اهمیت بهره وری دارند قبل از مصرف این منابع بایستی برخی از ویژگیهای مورد ارزیابی قرارگیرند و بصورت شاخصه هایی برای مصارف گوناگون معرفی شوند. شاخصه های کیفی آب به عنوان شاخصه های هیدروژئوشیمیایی معرفی می شوند و به گروههای مهمی چون شاخصه های فیزیکی شیمیایی و باکتریایی تقسیم میش وند منابع مورد مطالعه درمنطقه خمین نیز شامل چاههای آب می باشند که توسط آب منطقه ای استان مرکزی جهت ارزیابی شاخصه های کمی و کیفی مصارف گوناگون از جمله مصرف کشاورزی نمونه برداری شده اند نتایج آزمایشات دراین پروژه بصورت نقشه ها و نمودارهای هیدروژئوشیمیایی چون دیاگرام ویلکوکس تفسیر و بررسی گردیدند تا راهکارهای مناسب برای بهره برداری هرچه بهتر این منابع در بخش کشاورزی ارائه گردد.