سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان؛
مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان؛
محسن گلیان – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان؛
سوده رئیسی دهکردی – کارشناس مهندسی صنایع غذایی

چکیده:

در ۲۰ سال اخیر کاهش کیفیت آب زیرزمینی به یکی از مشکلات محیطی جدی در سرتاسر جهان تبدیل شده است، این موضوع بر اهمیت مدیریت مناسب مصرف آبزیرزمینی میافزاید.منطقه مورد مطالعه دشت زنجان واقع در استان زنجان میباشد که مهمترین منابع آب موجود در این دشت را آبهای زیرزمینی تشکیل میدهد و بخش عمده آن به مصارف کشاورزی میرسد. به منظور تعیین پارامترهای هیدروژئوشیمی تاثیرگذار بر کیفیت آب دشت، تعداد ۴۵ نمونه از منابع آبزیرزمینی جمع آوری وآنالیز گردید. با استفاده از آنالیزهای نمودارهای مختلف نظیر Wilcox ،Durov ،Piper و شولر برای بررسی کیفی آبزیرزمینی ترسیم گردید که با توجه به نمودار پایپر نشان میدهد که غلظت اسیدهای قوی بیش از اسیدهای ضعیف میباشد و ازنظر کیفی از لحاظ آب شرب در رده مناسب تا نامناسب قرار میگیرد و براساس رده بندی Wilcox دررده۱ C3-S وC2-S1قرار میگیرند. با توجه به نتایج بدست آمده نشان میدهد که سازندهای زمینشناسی از نظر کیفیت آب زیرزمینی در رده ۴ رده ( خیلی خوب، خوب، نسبتاٌ خوب و متوسط ) طبقهبندی کرد که از در این دشت اکثر سازندها در رده خیلی خوب تا خوب قرار میگیرند.