سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه خسروی سوادجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
عزیزاله طاهری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی هیدروژئوشیمیایی منطقه کارستی تنگ آهن سمیرم و ارزیابی توسعه کارست دراین منطقه از آذرماه سال ۱۳۸۸ تا مرداد ماه ۱۳۸۹ ا زهفت جاه بهره برداری منطقه نمونه برداری انجام شد برای تمام نمونه ها مقادیر هدایت الکتریکی PH و درجه حرارت آب در محل چاهها و همچنین غلظت کاتیونها و انیون های اصلی در ازمایشگاه اندازه گیری شد با استفاده از نرم افزار PHREEQC شاخصهای اشباع کلسیت، دولومیت، ژیپس و هالیت برای تمام نمونه ها محاسبه شده است نتایج به دست امده بیانگر این است که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب در افقهای مختلف کارست منطقه متفاوت می باشد علاوه بر این تغییر پذیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این آبها نسبت به زمان در نقاط مختلف نسبتا اندک می باشد که بیانگر توسعه نسبتا اندک کارستهای این منطقه می باشد.