سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نصر ا…. کلانتری – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
سجاد پوراکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید محمدی بهزاد – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
یاسز عقدکی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جهت بررسی هیدروژئوشیمیایی منابع آب تاقدیس کارستی کینو از اطلاعات شیمی آب چشمه تنگ سرد بعنوان مهمترین تخلیه کننده اصلی این تاقدیس برای سال آبی ٩٠ استفاده شد. بدین منظور جنس سنگ مخزن، تجزیه و تحلیل عوامل تأثیرگذار -٩١ بر کیفیت آب مخزن با استفاده از روش تحلیل عاملی و نمودارهای تبادل یونی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر انحلال سنگ مخزن آهکی و افزایش غیر قابل انتظار یونهای سدیم و کلر میباشد.