سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم شریف نزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه تهران
شهلا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه تهران
عاطفه پرورش ریزی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

در اغلب شبکه های انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ عامل اصلی حرکت و انتقال آب هستند. یکی از مهمترین مشکلات بهر هبرداری عدم تأمین رقوم مناسب در قسمت مکش است. از کار افتادگی پمپ ها، کاهش ظرفیت پمپاژ و زیانهای اقتصادی و نارضایتی بهره برداران از پیامدهای آن هستند. مطالعات نشان می دهند کاهش رقوم آب در قسمت مکش به دلایل مختلفی اعم از عدم توجه به شرایط هیدرولیکی، عدم طراحی صحیح موقعیت ایستگاه و حوضچه مکش و یا تغییر در شرایط طبیعی رودخانه رخ می دهد. یکی از گزینه های علاج بخشی، افزایش رقوم آبگیری در دهانه کانال آبرسانی است. این افزایش رقوم با تغییراتی در سطح مقطع کانال اصلی امکانپذیر است و به شرط مطالعات کامل هیدرولیکی به نتایج مطلوبی منجر می شود. در این مطالعه روش مذکور با پیشنهاد سناریوهای مختلف علاج بخشی و استفاده از مدل شبیه سازی هیدرولیکی، سناریوی بهینه از نظر هیدرولیکی و اقتصادی را برای افزایش رقوم سطح آب در شرایط کاهش جریان در کانال اصلی تعیین می کند.