سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمود طباطبایی – عضو هئیت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
محمد آبرومند – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دفتر مطالعات پایه منابع آب استان سیستان و
طاهره پودینه – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی، دانشگاه زابل

چکیده:

این پژوهش به مطالعه هیدروشیمی و کیفیت منابع آب آبخوان گوهر کوه پرداخته و در آن ترکیب شیمیایی، تیپ و ویژگی‌های آب‌های زیرزمینی از نظر مصارف شرب و کشاورزی بررسی شده است. شناخت وضعیت آبخوان از نظر کیفی و کمی به تهیه نقشه‌های موضوعی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و دیگر نرم‌افزارها صورت گرفت. نمونه‌برداری از هفت نمونه انتخابی در محدوده دشت گوهر کوه در شهریور ماه ۸۹ انجام شد. نتایج تجزیه شیمیایی شامل اندازه‌گیری غلظت PH ، T.D.S ، EC ، Ca2+ ، ۲ MG ، HCO3- ، Cl- ، SAR و سختی آب و…. می‌باشد. بررسی نقشه‌های کیفی آبخوان دشت گوهر کوه که نشان دهنده توزیع مکانی کیفیت آب در نقاط مختلف تشت هستند نمایانگر روند کاهشی کیفیت آب و در محدوده مورد مطالعه می‌باشند این وضعیت در بخش جنوبی شرقی در مرکز محدود به دلیل تمرکز چاه‌های بهره‌برداری بیشتر مشاهده می‌شود. بنابراین انجام مطالعاتی تفکیک مانند بررسی‌های زمین‌شناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و…. برای جلوگیری از افت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی در این منطقه ضروری است.