سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کرامت جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز.
نصراله کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمسعود یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده:

منطقه ابوالفارس در شرق استان خوزستان و در فاصله ۱۸۵ کیلومتری اهواز قرار گرفته است. با توجه به اهمیت منابع آبی منطقه ابوالفارس در تامین آب آشامیدنی و کشاورزی، بررسی هیدروشیمیایی آنها دارای اهمیت ویژهمی باشد. برای بررسی هیدروشیمی منطقه مورد مطالعه، از منابع آبی مختلف نمونه برداری صورت گرفت . در این مقاله از نمودارهای ترکیبی، شاخص اشباع و نسبت های یونی برای بررسی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بین TDI و یونهای کلسیم و سولفات رابطه مستقیم وجود دارد. منابع آبی نسبت به ژیپس تحت اشباع ولی نسبت به کلسیت، دولومیت و آراگونیت فوق اشباع می باشند.