سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین.
راضیه بابامیر – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
احسان آرام – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، شرکت مهندسین مشاور پاساب صنعت

چکیده:

در امور کشاورزی، علاوه بر کمیت آب کیفیت آب نیز نقش مهمی داشته و کیفیت نامناسب آن می تواند یکی از عوامل مهم محدودکنده استفاده از این منابع باشد که علاوه بر مشکلات کشاورزی، مشکلاتی برای خاک نیز به وجود می آورد لذا نیاز به یک مدیریتصحیح و با برنامه برای کنترل کیفی آب احساس می شود. به هر حال برای مدیریت صحیح و اصولی و دقیق، نیاز به امکانات وسیستم های پیشرفته می باشد که سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند در این زمینه به عنوان یک تکنیک پیشرفته و سریع مورداستفاده قرار گیرد. در این تحقیق، خصوصیات شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت نوترگی در غرب ایذه، استان خوزستان به منظوربررسی هیدروشیمی دشت از نظر کشاورزی مناسب مورد بررسی قرارگرفته است. از ۱۷ چاه بهره برداری موجود در دشت نمونه برداری انجام گرفت و نمونه ها مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفتند مقادیر آنالیز شده با دیاگرام ویلکوکس مقایسه و مشاهده گردیدکه اکثر نمونهها از لحاظ کشاورزی مناسب هستند. سپس برای درک توزیع فضایی مناطق مناسب و نامناسب، از نرم افزار Arc GIS 10 استفاده و لایههای اطلاعاتی EC و SAR تهیه گردید. نهایتاً، تحلیل همپوشانی به منظور تعیین محلهای نامناسب، بر اساس نمودار ویلکوکس صورت گرفت. نقشه نهایی نشان میدهد که منطقه نامناسب در جنوب منطقه مورد مطالعه قرار دارد