سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خوبیاری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
نصراله کلانتری – استاد گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالنبی سرافراز – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، سازمان آب و برق خوزستان
مریم فاضلی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق عوامل مؤثر بر کیفیت شیمیایی آب چشمههای منطقه مسجد سلیمان و لالی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از چشمههای موجود در منطقه مورد مطالعه نمونه برداری به عمل آمده است ونتایج آنالیز شیمیایی نمونهها توسط نقشهها و نمودارهای هیدروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج نشان میدهد که رخنمون سازند تبخیری گچساران در منطقه مورد مطالعه و انحلال رگههای ژیپس و انیدریت موجود در طبقات مارنی سازند آغاجاری باعث تغییرات زیادی در ترکیب شیمیایی آب چشمههای منطقه شده است. همبستگی زیاد بین یونهای سولفات و کلسیم (R2=0/82 ) مؤید این موضوع میباشد. همچنین میزا ن هدایت الکتریکی (EC) آب زیرزمینی منطقه از تا۶۲۰ ۴۵۶۰μmoh/Cmبوده و به ترتیب در چشمه های توگاه و تلخاب تاج الدین مشاهده میشود. بررسی درجه اشباع نمونههای آب منطقه نیز نشان میدهد که آب زیرزمینی منطقه نسبت به کانیهای ژیپس، انیدریت و هالیت تحت اشباع بوده و این کانیها میتوانند به مقدار بیشتری در آب زیرزمینی منطقه حل شوند و شوری آب منطقه را افزایش دهند.