سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرجان عبدالهی – دانشجویکارشناس ارشدزمین شناسی زیست محیطی
امین رستمی زرین آبادی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پلدختر
سمیه تقی زاده قورولی، – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی ویژگیهای هیدروشیمیایی یونهای موجود در آبهای زیرزمینی منطقه راور (دراستان کرمان) انجام شده است. به این منظور ١٢ نمونه از آبهای زیرزمینی این منطقه با پراکندگی مناسبدر تمام طول دشت جمع آوری شده است. به منظور بررسی ویژگیهای هیدروشیمیایی این یونها و روابط حاکم بر آنها، مقدار هدایت الکتریکیEC)اسیدیتهpH) و مقدار یونهای اصلی در این آبها اندازه گرفتهشد. سپس با استفاده از نرم افزارSPSS ضرایب همبستگی و روابط همبستگی بین یونهای اصلی محاسبه و از طریق این روابط میزان همبستگی یونهای مختلف ترسیم و در نهایت یونهای مختلف منشأ یابی شدهاند سپس با استفاده از نرم افزارPHREEQC شاخص اشباع کانیهای مختلف در طی مسیر حرکت محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که یونهای غالب موجود در سازندهای زمینشناسی و به خصوص کلر و سولفات که از طریق هوازدگی هالیت و ژیپس به وجود میآیند، سبب تخریب بسیار زیاد این آبها شدهاند. این نتایج با نتایج حاصل از شاخص اشباع کانیهای مختلف کاملاً تاًیید میشود