سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرجان عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
امین رستمی زرین آبادی – مدرس دانشگاه آزادپلدختر
سمیه تقی زاده قورولی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی ویژگیهای هیدروشیمیایی یونهای موجود درآبهای زیرزمینی منطقه راور دراستان کرمان انجام شده است به این منظور ۱۲ نمونه از آبهای زیرزمینی این منطقه با پراکندگی مناسب درتمام طول دشت جمع آوری شده است به منظور بررسی ویژگیهای هیدروشیمیایی این یونها و روابط حاکم برآنها مقدار هدایت الکتریکی EC اسیدیته PH و مقدار یونهای اصلی دراین آبها اندازه گرفته شد سپس با استفاده ازنرم افزار SPSS ضرایب همبستگی و روابط همبستگی بین یونهای اصلی محاسبه و ازطریق این روابط میزان همبستگی یونهای مختلف ترسیم و درنهایت یونهای مختلف منشا یابی شده اند سپس با استفاده ازنرم افزار PHREEQC شاخص اشباع کانیهای مختلف درطی مسیر حرکت محاسبه شده است نتایج نشان میدهد که یونهای غالب موجود درسازندهای زمین شناسی و به خصوص کلر و سولفات که از طریق هوازدگی هالیت و ژیپس بوجود می آیند سبب تخریب بسیارزیاد این آبها شده اند.