سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیانا صرافان – کارشناس ارشد
داریوش باستانی – دکترای مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

دراین مقاله برای نخستین بار اثرحضورنانوذرات برانتقال جرم سیستم مایع – مایع نرمال بوتانول سوکسینیک اسید – اب بهعنوان یک سیستم استاندارد با کشش سطحی پایین مورد بررسی قرارگرفته است نانوسیال بوتانول اشباع حاوی نانولولههای کربنی به عنوان فاز پراکنده به کارمی رود برای پخش مناسب نانولوله های کربنی دربوتانول اشباع و بدست آوردن نانوسیال پایدار سطح نانوذرات به روش شیمیایی عاملدار شده است اثرات کسرحجمی نانوذرات دبی حجمی فاز پراکنده و جهت انتقال جرم وقطر معادل قطرات تولید شده فاز پراکنده بررسی شده است نتایج نشان میدهد که تغییرات ضریب افزایش انتقال جرم با کسرحجمی نانوذرات دارای یک مقدار بهینه است که این مقدار درمحدوده آزمایشات انجام گرفته مقدار ۰/۰۵ درصد حجمی از نانوذرات بدست آمد.