سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدی یزدی –
مهرزاد حمیدی –
سیدنصرالله سجادی –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت رویداد بر رضایتمندی و قصد بازگشت در شهرآورد فوتبال تهران بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه تماشاگران بالای ۱۸ سال شهرآورد استقلال و پرسپولیس از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران بودند؛ از آنجا حجم جامعه آماری بیش از ۷۰۰۰۰ نفر بود. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، ۳۸۴ نفر انتخاب شد و برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه هویت تیمی تریل و جیمز ( ۲۰۰۱ )، رضایتمندی الیور ( ۱۹۸۰ ) و قصد بازگشت گاربارینو و جانسون ( ۱۹۹۹ ) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط ۸ تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی تایید گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای سه پرسشنامه کیفیت رویداد، رضایتمندی و ۰ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار / ۰ و ۸۱ /۷۶ ،۰/ قصد بازگشت به ترتیب ۷۲ توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین هویت تیمی با رضایتمندی و قصد بازگشت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هویت تیمی پیش بینی کننده رضایتمندی و نیات آینده تماشاگران بود. به طور کلی می توان گفت، مدیران باشگاه های حرفه ای باید به هویت و دلبستگی تیمی تماشاگران به منظور افزایش رضایتمندی و نیات رفتاری مثبت، فعالیت هایی را در برنامه بلند مدت خود در نظر بگیرند.