سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد طباطبایی نسب – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
منا رهایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

چکیده:

به دلیل وجود حجم انبوهی از اطلاعات درمحیطهای رقابتی مدیران برای تصمیم گیری باید از سیستمی استفاده کنند که علاوه برکاهش مازاد اطلاعات باعث افزایش بهره وری و بهبود سرعت تصمیم گیری دراین محیطهای رقابتی گردد دستیابی به این مهم درسایه استفاده ازتکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر میسر خواهد بود هوش تجاری یکی از ابزارهایی استکه بکارگیری آن در سودآوری و بقای کسب و کارها در محیطهای رقابتی نقش بسزایی دارد برای سنجش میزان هوش تجاری باید قادر به تعیین مهمترین عوامل اثر گذاربرآن باشیم درراستای دستیابی به این هدف دراین پژوهش با استفاده از تکنیک Topsis اقدام به ارزیابی نظر خبرگان و تعیین تاثیر گذارترین عامل برهوش تجاری و سنجه های آن نموده ایم طبق اطلاعات نهایی بدست آمده از این ارزیابی مهمترین عامل در افزایش هوش تجاری رقبا هستند که ازطریق سنجه های بازار جدید و دیدگاه مشتریان بیشترین تاثیر را برهوش تجاری خواهند داشت.