سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی جعفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه فردوسی/گروه مکانیک
محمد باقر آیانی – استادیار،دانشگاه فردوسی/گروه مکانیک

چکیده:

دراین مطالعه جریان جابجایی طبیعی آرام داخل یک محفظه بسته که شامل دودیواره بالا و پایین عایق یک دیواره دما ثابت و دیگری تحت شارحرارتی ثابت بوده و مجهز به دو پره صفحه ای میب اشد با استفاده ازروش حجممحدود حل گردیده است هدف ازاین مطالعه تعیین هندسه و نحوه چیدمان بهینه پره های صفحه ای براساس کمترین نرخ تولید آنتروپی و یا بیتشرین مقدار عدد ناسلت کلی است که با استفاده از روش طراحی ساختاری صورت می پذیرد یکی ازروشهایی که اخیرا برای بهینه سازی عملکرد پره ها استفاده می شود روش طراحی ساختاری است و مبنای این روش براساس قانون ساختاری می باشد که درآن هندسه حوزه جریان باید بگونه ای باشد که دسترسی همه نقاط مبدا به محدوده مقصد با کمترین مقاومت همراه باشد مطالعات انجام شده با روش طراحی ساختری برروی انقتال حرارت از پره عمدتا به دو دسته کلی قابل تقسیم بندی است دسته اول مطالعاتی که برروی شکل پره ها صورت گرفته است و دسته دوم مطالعاتی که چینش و ابعاد مجموعه ای ازفین ها رادرنظر دارد.