سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نجمه سالاری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجتبی زرگرزاده دزفولی – مربی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

معماری سنتی ایرانی مبتنی برهندسه و تناسب می باشد با پژوهشهای مختلفی که درمورد اکثر بناهای معماری سنتی ایران انجام شده نشان داد ه کهدرتمامی اجزا آن تناسب رعایت شده و دارای هندسه مشخص می باشد عنصر اصلی مصالح ساختمانی کالبد شهر دزفول آجر است استفاده از آجر هم در سازه و هم درتزئینات بناهای آن شهر آجری دیده می شود تاکنون پژوهشهای بسیاری درمورد تزئینات آجرکاری بناهای مختلف دردوران های متفاوت معماری ایرانی صورت گرفته تا بحال پژوهش منسجم و هدفمندی در مورد هندسه آجرکاری خانه های دزفول که شهر آجر نامیده می شود انجام نشده است هدف این مقاله بررسی تناسبات خوون چینی ورودی خانه های شهر دزفول با استفاده ازمنابع اسناد و مدارک مرتبط و مطالعات میدانی با روش توصیفی موردی است تا با بررسی و تحلیل خوون چینی ها به الگویی مناسب برای خلق خوون چینی های جدید و متنوع درجهت سامان بخشی به نماهای شهری استفاده کرد.