سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الله یار عرب مومنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، دانشجوی دکتری دانشگ
فرهاد رحمانی نیا – استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان
خدایار مومنی – استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت دبیران ورزش با اهداف درس تربیت بدنی است. در این راستا اهداف درس تربیت بدنی بر اساس اصول ، موازین وشاخص های آموزش وپرورش تعیین شدهاند. سپس میزان انطباق این اهداف با محتوای دوره ها که مدرسین ارائه نمودهاند بررسی وتحلیل شده اند. وش پژوهش از نوع توصیفی است و جامعه آماری شامل کلیه دوره های آموزشضمن خدمت کوتاه مدت دبیران ورزش استان اصفهان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ، نیمی از این دوره ها به عنوان نمونه )نه دوره( انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش چک لیست تحلیلمحتوا از نوع مشاهده ای است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی وروش های آماری استنباطی )تی (تک نمونه ایی، تحلیل واریانس اندازه های مکرر و آزمون فریدمن استفاده شده است. به طور کلی یافته های تحقیقنشان می دهند که میزان انطباق محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت دبیران ورزش با اهداف درستربیت بدنی در سطح مطلوبی قرار داشته است. همچنین میزان انطباق محتوای دوره های ضمن خدمت با اهداف درس تربیت بدنی در ۷۳ درصد موارد در سطح بسیار زیاد ، در ۷۵ درصد موارد در سطح متوسط ، در ۱۵ درصدموارد در سطح کم و در ۸در صد موارد در سطح بسیار کم قرار داشته است . در بین اهداف درس تربیت بدنی بیشترین توجه مدرسین به اهداف جسمانی وکمترین توجه آن ها به اهداف ادراکی اختصاص داشته است. افته هایتحقیق نشان می دهد که میزان انطباق محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران ورزش با اهداف درس تربیتبدنی در سطح بالایی قرار دارد. این مسئله حاکی از این است که موضوعات دوره ها، محتوای دوره و دروس ارائهشده در این دوره ها متناسب با رشته تربیت بدنی بوده است. بنابراین این دوره ها می تواند جهت افزایش کارایی وارتقا سطح علمی و عملی معلمین ورزش مفید وموثر باشد