سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

اکبر باقری – دانشجوی دکتری اقتصاد

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار خصوصی سازی برشاخصهای کارایی واحدهای اقتصادی صنعت بیمه به عنوان یک مطالعه موردی و نیز اثبات همسویی این اثار با الزام رقابت پذیری به معنای ارتقا کارای برای جهانی شدن می باشد از این حیث درگام نخست ضمن مطالعه اجمالی مفهوم جهانی شدن ویژگیهای آن ابزارهای جهانی شدن همچنین به بررسی مفهوم خصوصی سازی اهداف و روشهای آن می پردازیم تجارت برخی از کشورهای موفق درزمینه خصوصی سازی بطور عام و خصوصی سازی صنعت بیمه مورد این مطالعه نیز دراین قسمت ارایه خواهد شد درگام بعدی آثار خصوصی سازی برشاخصهای کارایی صنعت بیمه کشورنسبت حق بیمه واقعی به تولید ناخالص داخلی واقعی میانگین رشد حق بیمه واقعی سرانه میانگین ضریب خسارت واقعی سرانه به روش ازمون میانگین شاخصها و طی سالهای ۱۳۴۳-۱۳۷۹ به تفکیک یک دوره ۱۵ ساله قبل از دولتی شدن و یکدوره ۱۵ ساله بعد از دولتی شدن به مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد درپایان ضمن بیان نتایج و پیشنهادات تحقیق همسویی sPSS کمک نرم افزار مذکور اثبات می شود.