سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا مرزبان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا عامریان – اعضا هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید عباس دخت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان
مهدی رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

به منظور بررسی اثر باکتری مزوریزوبیوم و قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط، آزمایشی در بهار سال ۱۳۹۰ به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی به صورت کشت خالص و کشت مخلوط بر اساس سری افزایشی شامل: ذرت، لوبیا، کشت مخلوط، ذرت + قارچ میکوریزا، لوبیا+ قارچ میکوریزا، لوبیا + باکتری مزوریزوبیوم، لوبیا + قارچ میکوریزا + باکتری مزوریزوبیوم، کشت مخلوط + قارچ میکوریزا ، کشت مخلوط+ باکتری مزوریزوبیوم، کشت مخلوط + قارچ میکوریزا + باکتری مزوریزوبیوم بود. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین و .(P<0/ کلروفیل کل، عملکرد بیولوژیک ، شاخص برداشت، تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتاند ( ۰۱ ۴ میلی گرم برگرم وزن تر به ترتیب مربوط به تیمار کشت مخلوط به / ۹ و ۶ / کمترین میزان کلروفیل کل برگ لوبیا با میانگین ۶۷ ۲ میلی / ۷ و ۳۹ / همراه باکتری و کشت خالص لوبیا بود. همچنین بیشترین و کمترین میزان کلروفیل کل برگ ذرت با میانگین ۲۶ گرم برگرم وزن تر به ترتیب مربوط به تیمار کشت خالص ذرت به همراه قارچ و کشت خالص ذرت بود . بیشترین و کمترین ۴۳۶۳ کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به تیمار لوبیا به همراه باکتری و کشت / ۷۹۵۷ و ۹ / عملکرد بیولوژیک لوبیا با میانگین ۸ خالص لوبیا مشاهده شد. همچنین بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک ذرت با میانگین ۱۲۷۸۶ و ۸۸۵۳ کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به تیمار کشت مخلوط و تیمار کشت مخلوط ذرت به همراه قارچ بود.