سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا مرزبان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا عامریان – عضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتی ممرآبادی – عضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید عباس دخت – ا عضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی اثر باکتری مزوریزوبیوم و قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و لوبیا چشم بلألی در کشت مشلوط آزمایشی در بهار سال ۱۳۹۰ به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی به صورت کشت خال و کشت مشلوط بر اساس سری افزایشی شامل: ذرت+ لوبیا کشت مشلوط ذرت+ قارچ میکوریزا لوبیا +قارچ میکوریزا لوبیا +باکتری مزوریزوبیوم لوبیا +قارچ میکوریزا باکتری مزوریزوبیوم کشت مشلوط قارچ میکوریزا کشت مشلوط باکتری مزوریزوبیوم کشت مشلوط قارچ میکوریزا باکتری مزوریزوبیوم بود. بر اساس نتایج به دست آمده صفتهای همچون عملکرد دانه لوبیا عملکرد دانه ذرت تعداد دانه در بلال تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت اند P<0/01 تیمارهای مشتلف بر صفتهایی چو تعداد غلاف لوبیا تعداد دانه در غلاف لوبیا و تعداد بلال در بوته از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را نشان ندادند. بیشترین عملکرد دانه لوبیا با میانگین ۳۰۵۳/۷ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار لوبیا به همراه باکتری مزوریزوبیوم و کمترین عملکرد آ با میانگین ۱۹۰۰/۵ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار کشت خال لوبیا بود. همچنین بیشترین عملکرد دانه ذرت با میانگین ۵۷۵۱/۹ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار کشت مشلوط به همراه باکتری مزوریزوبیوم و کمترین عملکرد دانه ذرت با میانگین ۲۶۹۵/۹ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار کشت خال ذرت بود. و بیشترین تعداد دانه در بلال با میانگین ۶۰۴ دانه مربوط به تیمار کشت مشلوط و کمترین آ با میانگین ۱۱۲ دانه در بلال مربوط به تیمارکشت مشلوط توام با قارچ و باکتری بود.