سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهسا شیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه ارومیه
ابراهیم سپهر – عضو هیات علمی گروه علوم خاک, دانشکده کشاورزی, دانشگاه ارومیه
میرحسن رسولی صدقیانی – عضو هیات علمی گروه علوم خاک, دانشکده کشاورزی, دانشگاه ارومیه

چکیده:

جذب یکی از کاراترین و موثرترین روش های حذف فلزات سمی از آب های آلوده به فلزات سنگین می باشد. به منظور بررسی رفتار جذبی کادمیوم توسط نانو ذره اکسید آلومنیوم آزمایشی روی محلول هایی با غلظت اولیه‌ی کادمیوم (۰، ۵/۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۸۰) میلی گرم در لیتر و در ۳ سطح pH (6، ۷ و ۸) در قدرت یونی ۰۱/۰ مولار انجام گرفت. داده های حاصل از مطالعات همدمای جذب با معادلات لانگ مویر، فروندلیچ و تمکین برازش داده شد. مقایسه ی ضرایب رگرسیونی غبر خطی مدل های جذبی نشان داد که مدل فروندلیچ در مقایسه با سایر مدل های مورد مطالعه برازش بهتری نشان داد (R2=0.95- 0.98 ). مقایسه ی ظرفیت جذب جاذب (Kf) در pH های مختلف نشان داد که با افزایش pH محلول، ظرفیت جذب نانو اکسید آلومنیوم بطور معنی داری افزایش یافت و از ۵۴ در pH 6 به ۹۱ در pH 8 رسید. با افزایش pH از ۶ به ۸، حداکثر مقدار جذب تک لایه ای کادمیوم (qm)، توسط نانو ذره اکسید آلومنیوم از ۳۹۲ به ۸۰۰ میلی گرم در کیلوگرم افزایش یافت ولی مقدار انرژی جذب تغییر معنی داری نیافت. در نتیجه می توان با تغییر شرایط محلول از جمله افزایشpH و غلظت اولیه کادمیوم، ظرفیت جذب و کارایی حذف کادمیوم را با نانو اکسید آلومنیوم افزایش داد.