سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کاظم روانستان – دانشگاه مازندران
حسن علی آقاجانی – دانشگاه مازندران

چکیده:

مدیریت کیفیت جامع روشی است برای مدیریت و اداره یک سازمان که اساس آنمحورقراردادن کیفیت و مشارکت همه اعضای سازمان است دراین روش سازمان به مانند سیستمی عمل می کند و کیفیت و مشتری گرایی درکلیه فعالیت های سیستم نهادینه میشود به همین خاطر گاه از آن به سیستم مدیریت کیفیت اطلاق می شود هدف ازاین رویکرد نیل به موفقیت دردرازمدت ازطریق جلب رضایت مشتری و تامین منافع همه اعضای سازمان و جامعه م یباشد دردنیای رقابتی امروز مشتری گرائی مشارکت کارکنان و بهبود مستمر فرایندها برای بقا شرکت بسیارحائز اهمیت بوده و لذا اهمیت استقرار مدیریت کیفیت جامع درسازمان ها اجتناب ناپذیر است مدل مفهومی تحقیق حاضر ازادغام چندین مدل حاصل شده است و جامعه آماری این تحقیق نیز شرکت های تولیدکننده چراغ خودرو درایران بود که با تجزیه و تحلیل های اماری و با استفاده ازنرم افزار های SPSS ٵ AMOS فرضیه های مدل مفهومی مورد ازمایش قرارگرفتند.