سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یونس رامشک نیا – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه دولتی باکو
محمود بهروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
الناز صباغ تازه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

گلرنگ به عنوان یک دانه روغنی بومی ایران از قابلیت سازگاری بالایی نسبت به شرایط محیطی کشور و به ویژه مناطق مواجه با تنشهای غیرزیستی همچون خشکی و شوری برخوردار است بمنظور بررسی همبستگی بین صفات و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی گلرنگ آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپیلت پلات با دو تکرار در سه سطح با ۳۶ رقم اجرا شد نتایج حاصل از بررسی همبستگی نشان داد که بین عملکرد تک بوته و صفاتی مانند تعداد دانه درقوزه تعداد قوزه در بوته وزن هزاردانه و درصد روغن همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد بیشترین همبستگی صفات مطالعه شده با عملکردتک بوته مربوط به تعداد دانه در قوزه بود بین تعداد دانه در قوزه و تعداد قوزه در بوته نیز همبستگی منفی و معنی دار دیده شد بطور کلی به نظر می رسد از نظر رابطه تغییرات تعداد قوزه در هر بوته با تعداد دانه درهر قوزه ورند مشخصی وجود دارد شایان توجه است که بیشترین تعداد قوزه در بوته درارقامی دیده شد که کمترین تعداد دانه در قوزه را دارا بودند با انجام تجزیه علیت مشاهده شد که بیشترین اثر مستقیم روی عملکرد تک بوته توسط تعداد دانه درقوزه و تعداد قوزه در بوته و کمترین آن توسط ارتفاع بوته اعمال می شود ضریب تبیین تصحیح شده تجزیه علیت مربوط به صفات مطالعه شده دراین آزمیاش برابر ۰/۹۰ تعیین گردید. سهم عوال غیرx سایر متغیرهای موثر نیز برابر ۰/۳۲ بدست آمد. بعبارت دیگر علاوه برمتغیرهای مطرح شده برخی عوامل دیگر نیز عملکرد را تحت تاثیر قرارداده اند.