سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نصیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – مرکز تحقیقات کشاورزی
داود حسین پناه – منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

منطقه اردبیل در سال ۱۳۸۸ انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در دو آزمایش جداگانه (کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو) با شش رقم سیب زمینی (کایزر، ساوالان، مارکیز، لوتا، آگریا وساتینا) اجرا شد. نتایج حاصل از همبستگی های خطی در کشت بهاره نشان داد که عملکرد غده کل با عملکرد غده قابل فروش، وزن غده کل و قابل فروش در بوته رابطه مثبت و معنی دار دارند. نتایج حاصل از همبستگی های خطی در کشت بعد از برداشت جو نشان داد که عملکرد غده کل با عملکرد غده قابل فروش؛ تعداد غده در بوته با وزن غده دربوته، تعداد و وزن غده قابل فروش در بوته؛ وزن غده در بوته با تعداد و وزن غده قابل فروش در بوته رابطه مثبت ومعنی دار نشان دادند. نتایج حاصل از تجزیه علیت در کشت بهاره نشان داد که عملکرد غده قابل فروش و تعداد غده قابل فروش در بوته بیشترین اثر مستقیم مثبت و صفات تعداد و وزن غده در بوته و وزن غده قابل فروش در بوته بیشترین اثر مستقیم منفی را روی عملکرد غده کل داشته است. اثر مستقیم عملکرد غده قابل فروش و تعداد غده قابل فروش در بوته روی عملکرد غده کل ۱۲/۶۱و۱۰/۳۱از ضریب همبستگی را به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل از تجزیه علیت در کشت بعد ار برداشت جو نشان داد که تعداد ساقه اصلی در بوته بیشترین اثر مستقیم مثبت و صفت تعداد غده در بوته بیشترین اثر مستقیم منفی را روی عملکرد غده کل داشته است. اثر مستقیم تعداد ساقه اصلی دربوته روی عملکرد غده کل ۱/۷۶ از ضریب همبستگی را به خود اختصاص داده است.