سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
داریوش حیاتی – عضو هیئت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی همبستگی فنوتیپی صفات هیبریدهای مختلف ذرت آزمایشی بصورت طرح کرتهای خرد شده با ۳ تکرار در شرایط بدون تنش و تیمار قطع آبیاری درمراحل گلدهی و پرشدن دانه در مزرعه آزمایشی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز به مورد اجرا گذاشته شد پس از تجزیه داده هاو برآورد میانگین صفات مختلف هیبریدها ضرائب همبستگی فنوتیپی برای تمام هیبریدها در شرایط تنش خشکی و سطوح مختلف تیمار قطع آبیاری در دو مرحله گلدهی و پرشدن دانه برآورد گردید. بطور کلی درشرایط بدون تنش گزینش از طریق صفات تعداد ردیف دانه و وزن صددانه ودرتیمار قطع آبیاری ازطریق وزن صد دانه برای گزینش هیبریدهای متحمل به خشکی توصیه میگردد.