سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی شهبازی – کارشناس ارشد خاک و پی از دانشگاه زنجان
جلال بازرگان – ستادیار گروه مهندسی دانشکده فنی دانشگاه زنجان
حیدر همتی – کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی از دانشگاه تهران ۳

چکیده:

از جمله آزمایشاتی که برای ارزیابی خصوصیات مصالح پوسته انجام م یشود آزمایش سلامت دان هها تحت اثر سولفات سدیم یا منیزیم است. در مورد مصالح پوسته سدهای خاکی معیار مشخصی توصیه نشده و معمولاً از همان مقادیر توصیه شده برایمصالح راهسازی یا مصالح فیلتر استفاده م یشود. در این پژوهش روی نمون ههای متعددی آزمایشات ساندنس، ل سآنجلس مقاومت برشی، تعیین توده ویژه خاک انجام شده است. نتایج و تحلی لهای آماری نشان م یدهد که بین افت وزنی در آزمایشسلامت و توده ویژه خاک و خصوصیات مکانیکی مصالح ارتباط معناداری وجود دارد.