سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی علیپور – دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد
حمید عبداللهی – استادیار بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،
سارا مهرابی پور – دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد

چکیده:

آتشک یکی از مهم ترین و مخرب ترین بیماری های درختان میوه دانه دار از جمله درخت به می باشد و همه ساله خسارات زیادی به باغداران وارد می کند. اگرچه روش های مختلفی در جهت مقابله با این بیماری وجود دارد، اما شناسایی و گزینش ارقام مقاوم به عنوان یکی از بهترین این رو شها می تواند تأثیر بسزایی در کاهش هزینه ها داشته باشد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف شناسایی رقم های مقاوم درخت به به بیماری آتشک و بررسی همبستگی میان خصوصیات رویشی این گیاه با میزان حساسیت به بیماری در ۱۴ رقم کاشته شده در کلکسیون ملی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر صورت گرفت. بررسی میزان حساسیت ارقام مورد مطالعه به بیماری آتشک با تزریق چهار جدایه مختلف باکتری مولد آن به درون سرشاخه این گیاهان صورت گرفت و نتایج حاصل جهت تعیین میزان همبستگی با برخی خصوصیات رویشی مورد آنالیز قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده، رقم ASM1 (13/01%) و M4 (47/3%) به ترتیب به عنوان مقاوم ترین و حساس ترین ارقام به آتشک شناخته شدند و تنها میان حساسیت به بیماری و صفت طول نوک برگ (۰٫۵۵=r) همبستگی معنی داری وجود داشت.