سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین نستری نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسین نعمتی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا سبحانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی خربزه های استان خراسان رضوی، تعداد ۱۱ توده از سطح استان جهت ارزیابی و بررسی صفات و خصوصیات مختلف در شهرستان تربت جام در قالب طرح آماری کاملا تصادفی کشت گردید. با استفاده از صفات اندازه گیری شده محاسبات آماری مشتمل بر برآورد پارامترهای میانگین صفات، محاسبات ضرایب همبستگی و دسته بندی خوشه ای انجام گردید، نتایج نشان داد که صفات مورد بررسی دارای تنوع زیادی در جامعه مورد مطالعه بود. همچنین در درون هر یک از توده ها تنوع در بعضی صفات مشاهده گردید. نتایج مقایسات میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که از لحاظ زمان رسیدن میوه، ارقام خربزه استان را می توان به سه دسته زودرس، متوسط رس و دیررس تقسیم نمود. مطالعه همبستگی بین زوج صفات، رابطه مثبت و معنی داری بین طول میوه با درصد قند و رابطه مثبتی بین وزن میوه با طول میوه، قطر میوه، ضخامت گوشت، ضخامت پوست و درصد قند نشان داد. تجزیه کلاستر، ژنوتیپ های مورد بررسی را به پنج دسته مختلف تقسیم نمود.