سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد برزعلی – عضو هیئت علمی و استادیار پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده:

به منظور ارزیابی قدرت رشد گیاهچه در ارقام تتراپلوئید و دیپلوئید آزمایش مزرعه ای در سال ۱۳۸۷ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی هاشم آباد گرگان انجام پذیرفت. این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۱۶ تیمار و ۴ تکرار که تیمارها No- ، شامل ۱۲ رقم تتراپلوئید و ۴ رقم دیپلوئید(بومی) انجام پذیرفت. ارقام تتراپلوئید مورد تحقیق عبارت بود از ساحل،سای اکرا ۴۳۳۴۷ ، تابلادیلا، نازیلی، چکوراوا، اُپل و آوانگارد و ارقام دیپلوئید(بومی) را بومی هاشم ،۳۱۲-۸۱۸ ،B557 ، ۲۰۰ و ۴۳۲۵۹ آباد، بومی کاشمر، بومی سبزوار و بومی آریا تشکیل می داد. ارزیابی قدرت رشد گیاهچه به صورت اندازه گیری وزن خشک گیاهچه ۴۱ روز بعد از کاشت در مزرعه در نظر گرفته و در زمان برداشت برخی خصوصیات زراعی بوته ها اندازه گیری شد. بررسی وزن خشک گیاهچه در ارقام مورد بررسی نشان از تفاوت در ارقام مختلف است. با آنکه ارقام تتراپلوئید دارای تفاوت های قابل توجهی در بین خود بودند اما در بین ارقام بومی تفاوت خاصی در وزن خشک گیاهچه مشاهده نگردید. بالاترین وزن خشک بدست آمد. تطابق وزن خشک گیاهچه با عملکرد کل وش نشان B گیاهچه توسط توسط رقم اُپل و کمترین آن توسط رقم ۵۵۷ میدهد که الزاماً ارقامی که دارای وزن خشک گیاهچه بالاتری هستند عملکرد کل وش بالاتری ندارند. محاسبه ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی در تمامی ارقام مورد مطالعه نشان داد که افزایش وزن خشک گیاهچه همراه با افزایش وزن بیست قوز ه بود.