سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
تیمور ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
کیوان شمس – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

به‌منظور بررسی اثر مدیریت تک‌آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود دیم رقم آرمان در تراکمهای مختلف کاشت آزمایشی به صورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ‌۸۹-۱۳۸۸در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد کرمانشاه اجرا شد. سطوح فاکتور آبیاری شامل: شرایط دیم، آبیاری در مرحله شاخه‌دهی، آبیاری در مرحله ۵۰% گلدهی و آبیاری در مرحله۵۰ % غلاف‌دهی و سطوح تراکم بوته شامل: ۲۶-۳۳-۴۰ بوته در متر‌مربع در‌نظر‌گرفته شد. بیشترین میزان همبستگی بین عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک (۹۹/۰‌= r) وزن دانه و عملکرد بیولوژیک‌(۹۴۲/۰‌= r)، فاصله تشکیل اولین غلاف از سطح خاک و عملکرد بیولوژیک‌(۹۲۰/۰=r)، فاصله تشکیل اولین شاخه فرعی از سطح خاک و وزن دانه (۹۰۵/۰= r)، فاصله تشکیل اولین غلاف از سطح خاک و وزن دانه (۹۴۶/۰= r) در سطح‌۱‌درصد وجود داشت. در مدل رگرسیون خطی بین عملکرد اقتصادی با سایر صفات مقدار ۹۹۶/۰=۲ r و Ftest رگرسیون در سطح ۱‌درصد معنی‌دار شد. در این مدل بیشترین ضریب رگرسیون استاندارد شده مربوط به صفت عملکرد بیولوژیک (۷۷۸/۰=BBy) و کمترین ضریب رگرسیون مربوط به صفت تعداد دانه در بوته با (۰۰۱/۰=BGPm) بود. مدل رگرسیون گامبهگام این متغیر نشان داد که دو صفت عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت هر کدام به صورت جداگانه و در قالب دو مدل بررسی شدند، در مدل رگرسیون‌اول فقط متغیر عملکرد بیولوژیک به عنوان تنها متغیر مستقل با ۹۸۷/۰=۲ r استاندارد شده، وارد مدل شد که در این مدل ضریب رگرسیون استاندارد شده ۹۸۹/۰=B بود.