سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهمن عبدالرحمنی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مراغه

چکیده:

به منظور بررسی همبستگی بین صفات زراعی ارقام با وزن هزار دانه و پنجه متافوت د رتراکم های مختلف، این تحقیق با جهار میزان بذر ۲۵۰ و ۳۵۰ و ۴۵۰ و ۵۵۰ بذر در متر مربع و شش ژنوتیپ گندم شامل سه رقم با قدرت پنجه زنی زیاد ، متوسط و کم به ترتیب V1=Azar2 و V2=10Ghazagestan98-99 و V3=Kiraj/87-zhong291 و سه رقم با وزن هزار دانه کم، متوسط و زیاد به ترتیب V4= 885K1.1//1D13.1/MLT/3/YE2453 و V5= Gun91/Karl و V6=Fenkang15/sefid د رسه تکرار و به مدت دو سال در موسسه تحقیقات کشاورزی دیک کشور (مراغه) اجرا شد. نتایج تجزیه مرکب داده ها نشان داد که اثر رقم بر روی صفات: ارتفاع بوته، درصد پوشش سبز زمین در مرحله گلدهی، طول سنبله و وزن هزار دانه، تعداد روز تا مرحله رسیدگی، درجه باردهی و عملکرد دانه معنی دار بود. اثر میزان بذر بر روی صفات: تعداد سنبله در متر مربع و تعداد سنبله و طول سنبله معنی دار بود. هیچ یک ار صفات تحت تاثیر اثر متقابل رقم* میزان بذر قرار نگرفتند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، از بین صفات مورد مطالعه، بیشترین همبستگی مثبت با عملکرد دانه به ترتیب مربوط به عملکرد بیولوژیکی (**۰/۸۵۴)، ارتفاع بوته (**۰/۶۵۴) و درصد پوشش سبز در مرحله گلدهی (**۰/۵۳۹)بود. در عین حال بیشترین همبستگی مثبت به ترتیب بین شاخص برداشت درجه باردهی با **۰/۹۴۲ و بیشترین همبستگی منفی بین تعداد روز تا گلدهی و عملکرد بیولوژیکی برابر **۰/۶۴۹- بود. از بین اجزای عملکرد دانه، فقط بین تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله همبستگی منفی و معنی داری (۰/۳۲۹- برقرار بود. بین درصد رطوبت خاک د رمرحله گلدهی و درصد رطوبت خاک در مرحله رسیدگی همبستگی مثبت و معنی داری (**۰/۲۰۰) برقرار بود. وجود این رابطه مورد انتظار است چرا که هر چه میزان رطوبت ذخیره شده در خاک د رمرحله گلدهی بیشتر باشد، به همان نسبت نیز رطوبت بیشتری د رمرحله رسیدگی در دسترس خواهد بود.