سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج اله دادی – دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
ماندانا دادرسان – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهدی ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامعباس اکبری – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی کودهای فسفاته، باکتری های حل کننده فسفات و قارچ مایکوریزا بر تعدیل و کاهش خسارات ناشی از تنش خشکی در مرحله رشد رویشی ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۸۷ در مزرعه تحقیقات شماره ۳ پردیس ابوریحان دانشگاه تهران بصورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی(به عنوان فاکتور اصلی) و ترکیبات مختلف کود بیولوژیک(به عنوان فاکتورفرعی) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر خشکی و همچنین تیمارهای مختلف کود بر اکثر صفات مورد مطالعه معنی دار بود. نتایج نشان داد که اکثر صفات اندازه گیری شده در تیمارهای تلقیح باb2تحت شرایط کم آبیاری بالاتر از سایر تیمارها بودند. نتایج تجزیه همبستگی تحت شرایط آبیاری نرمال نشان داد که عملکرد دانه با کلیه صفات ارزیابی شده دارای همبستگی مثبت می باشد. صفت وزن بلال تحت این شرایط آبیاری دارای بالاترین مقدار همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه بود. نتیجه همبستگی ساده بین صفات در شرایط تنش خفیف نشان داد که عملکرد دانه بطور مثبت و معنی داری با صفات تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن ۳۰۰ دانه، وزن بلال، طول بلال، قطر بلال و عمق دانه همبسته می باشد. اما نتایج در شرایط تنش شدید خشکی نشان داد که عملکرد دانه بطور معنی داری با صفات تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف و وزن ۳۰۰ دانه همبسته می باشد. بیشترین همبستگی عملکرد دانه تحت این شرایط با صفت طول بلال ۰/۹۲۸بود.